ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В съответствие с член 13 от Общия регламент за защита на данните от 27 април 2016 г. (Официален вестник на ЕС L 119 от 4 май 2016 г.) Вие сте информирани, че:

Администраторът на вашите лични данни е: Булклима ЕООД, бул. Свети Наум 66, София;

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за целите на изпълнение на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) – изпълнение на договора и буква е) – правно обоснован интерес на администратора съгласно Общия регламент за защита на данните от 27 април 2016;

Законосъобразно оправданата основа за обработката на лични данни, като част от изпълнението на договора е упражняване и защита на претенции и предотвратяване на измами;

Получатели на вашите лични данни ще бъдат единствено организации, упълномощени да обработват лични данни само въз основа на законови разпоредби и лицата, които ги обработват;

Вашите лични данни ще се съхраняват в продължение на 10 години от момента на прекратяване на обработката по сключения договор за целите на анализа и бизнес планирането;

Имате право да изискате от администратора на лични данни достъп до вашите лични данни, както и правото на поправка, заличаване или ограничаване на обработването им, както и правото да възразите срещу обработването на данните и правото да прехвърлите тези данни;

Имате право да подадете жалба до надзорен орган;

Предоставянето на лични данни е доброволно; отказът от предоставяне на такива данни обаче може да доведе до невъзможност за сключване на договора.